معرفی کارکنان دبیرستان ملاصدرا

علی صفار

موسس

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

علیرضا سبوحی

مدیر
مهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

محسن خاتمی

معاون اجرایی - انضباطی

کارشناسی علوم تربیتی

مهدی فریدی

معاون آموزشی

دکتری مدیریت آموزشی

مجتبی ذوالفقاری

معاون پرورشی

کارشناسی کارگردانی

حمیدرضا عسکری آشتیانی

دبیر قرآن

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

جناب آقای سلیمانی

دبیر ریاضی

حمید رضایی

دبیر ریاضی

کارشناسی ریاضی

اصغر منصور اکبری

دبیر ادبیات

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

علیرضا عسگری

دبیر علوم

کارشناسی علوم کشاورزی

جناب آقای زمانی

دبیر مطالعات

حمیدرضا رجب زاده

دبیر علوم

کارشناسی ارشد شیمی

جناب آقای کریمی

دبیر دینی

جناب آقای مجاب

دبیر عربی

جناب آقای عسکری

دبیر قرآن