سفارش شما ثبت شد

متشکریم، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 2544
  • تاریخ: 7 اردیبهشت , 1403
  • قیمت نهایی: 50,000,000 ریال
  • روش پرداخت: به پرداخت

مشخصات سفارش

محصول مجموع
قسط پنج میلیون تومانی شهریه × 1 50,000,000 ریال
جمع جزء: 50,000,000 ریال
روش پرداخت: به پرداخت
قیمت نهایی: 50,000,000 ریال