هفته مرور و آشنایی دبیرستان

تصاویر فعالیت های انجام گرفته در هفته مرور و آشنایی – تیر و مرداد ماه 1402