جلسه شورای معاونین

جلسات شورای معاونین با موضوع بررسی تقویم اجرایی تابستان ۱۴۰۲ و بررسی چارچوب اداری و انضباطی مدرسه در تیر ماه 1402 برگزار گردید.