برگزاری اولین جلسه شورای اداری مجتمع آموزشی ملاصدرا جهت سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اولین جلسه شورای اداری مجتمع آموزشی ملاصدرا جهت سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با حضور مدیر ، معاون آموزشی ، معاونین اجرایی و انضباطی و معاونین پرورشی در مورخه شنبه ، ۱۷ تیر ماه 1402 برگزار گردید.