فرم خودارزیابی و نظرسنجی آموزگاران محترم

باسمه تعالی

دبستان غیردولتی ملاصدرا

فرم خودارزیابی و نظرسنجی آموزگاران محترم

دی ماه 1402

همکار محترم ، سلام.

اطلاعات فرم زیر کاملا محرمانه لکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . خواهشمند است به تمامی سوالات بدون حب و بغض و حتماً پاسخ دهید.

وضعیت علمی دانش آموزان کلاس ( در حال حاضر) :(ضروری)
وضعیت اخلاقی دانش آموزان کلاس (در حال حاضر) :(ضروری)
میزان رضایت کلی از کلاس خود :(ضروری)
آیا با تغییر کلاس خود با همکار هم پایه ، یا سایر پایه ها ( در سال جاری ) موافقید ؟(ضروری)
پیگیری امور توسط معاونین دوره مربوطه ( آقایان غریب زاده و باقرزادی ) :(ضروری)
نحوه برخورد و تعامل معاونین دوره مربوطه ( آقایان غریب زاده و باقرزادی ) :(ضروری)
پیگیری امور توسط معاون آموزشی ( جناب آقای فریدی ) :(ضروری)
نحوه برخورد و تعامل معاون آموزشی ( جناب آقای فریدی ) :(ضروری)
پیگیری امور پرورشی توسط معاون پرورشی مدرسه ( جناب آقای سمیع زاده ) :(ضروری)
نحوه برخورد و تعامل توسط معاون پرورشی مدرسه ( جناب آقای سمیع زاده ) :(ضروری)
میزان تعامل وهمکاری شما با آموزگار هم پایه :(ضروری)
میزان تعامل وهمکاری آموزگار هم پایه با شما :(ضروری)
میزان تعامل وهمکاری شما با مشاور مدرسه ( خانم بیدختی) :(ضروری)
میزان تعامل و همکاری مشاور مدرسه با شما :(ضروری)
میزان رضایت شما از اپلیکیشن ملاصدرا :(ضروری)
مقدار استفاده مفید از تخته هوشمند در کلاس ( جدا از استفاده به عنوان تخته معمولی ) :(ضروری)
ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان از طریق اپلیکیشن :(ضروری)
نظم و ترتیب دفاتر واقع نگار و پوشه کار دانش آموزان :(ضروری)
تدریس مطابق طرح درس و بودجه بندی در کلاس :(ضروری)
حضور بموقع در مدرسه ( 7:30 صبح ) :(ضروری)
ارزشیابی مستمر و ثبت نمرات به صورت دائمی و مستمر از تمامی دانش آموزان کلاس :(ضروری)
پیگیری خاص جهت دانش آموزان ممتاز کلاس ( برنامه ویژه) :(ضروری)
پیگیری خاص جهت دانش آموزان نیاز به تلاش بیشتر :(ضروری)
استفاده مستمر ( هفتگی ) از کتابخانه کلاس :(ضروری)
تلفیق دروس و اجرای تکالیف مهارت محور :(ضروری)