فرم‌ پیش ثبت نام استفاده از خدمات سرویس مدرسه

توضیحات مهم :

۱. استفاده از خدمات سرویس مدرسه اختیاری است .

۲. سرویس ها به صورت رفت و برگشت می‌باشد و مدرسه از ارایه خدمات یکطرفه معذور است.

۳. هزینه حدودی سرویس برای ۸ ماه خدمات ( مهر تا اردیبهشت ) به صورت زیر می‌باشد:

- محدوده مدرسه : سالانه ۸/۵ میلیون

- محدوده تهران نو : سالانه ۱۰ میلیون

- سایر مناطق : سالانه ۱۲ میلیون

۴. هزینه دقیق پس از تکمیل فرم ، توسط مدرسه محاسبه و اعلام میگردد.

۵. در صورت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان یک مسیر ، خدمات سرویس نخواهیم داشت.

۶. تکمیل فرم پیش ثبت نام زیر و انعقاد قرارداد کتبی حضوری ( در مهر ماه ) جهت متقاضیان الزامی است.

۷. آخرین مهلت ثبت نام سرویس ، ۲۰ شهریور می‌باشد .

8. هزینه پیش‌پرداخت به شماره کارت زیر واریز و اطلاع رسانی شود:

۶۱۰۴۳۳۸۹۱۷۰۸۵۸۰۱

به نام آقای جواد نصرت