پیش پرداخت اول شهریه سال تحصیلی 1404-1403

100,000,000 ریال