جلسه منتخبین محترم انجمن اولیا و مربیان با مدیریت دبستان

اولین جلسه منتخبین محترم انجمن اولیا و مربیان با مدیریت دبستان جناب آقای سبوحی برگزار گردید.