اولین جلسه مسوولین دبستان با اولیای محترم دوره اول

اولین جلسه مسوولین دبستان با اولیای محترم دوره اول ( پایه های اول ، دوم و سوم دبستان) در تاریخ 10 مرداد 1402 برگزار گردید.