جدول زمانبندی توزیع کارنامه های نیمسال اول

💥نکات مهم :

۱- کارنامه ها توسط آموزگاران محترم تقدیم‌ میگردد ، لذا حضور بموقع یکی از اولیای محترم و دیدار با آموزگار ارجمند مورد انتظار است.

۲- از اولیای محترم تقاضامندیم نسبت به پرداخت تعهدات شهریه اقدام نمایند.

۴- در صورت عدم مراجعه در روز و ساعت مشخص شده ، کارنامه توسط معاونین تقدیم‌ و جهت دیدار با آموزگاران ، میبایست مطابق جدول اعلامی ابتدای سال اقدام نمایید. بدیهی است مسوولیت پیگیری تحویل کارنامه و بررسی روند آموزشی ، متوجه اولیای محترم خواهد بود.