صحبت های مهم مدیر دبستان غیردولتی ملاصدرا -7 اردیبهشت 1400
با توجه به اهمیت روزهای پایانی سال تحصیلی و از طرفی آغاز فرآیند برنامه ریزی سال تحصیلی پیش رو ، مدیر مدرسه ، جناب آقای سبوحی در صحبت های مهمی به بیان نکات لازم و پاسخ به پرسش های مطرح شده پرداختند.