گزارش فعالیت های دبستان در دوران کرونا

این کلیپ تصویری و گرافیکی که به سفارش آموزش و پرورش منطقه سیزده تهران تهیه شده است گزارش جامعی است از فعالیت های انجام شده در واحد فعالیت های مجازی دبستان غیردولتی هوشمند ملاصدرا در دوران کرونا :