• فیلم های کلاس اول ادب (ماه مهر)
  • فیلم های کلاس اول ادب (ماه آبان)
  • فیلم های کلاس اول ادب (ماه آذر)
  • فیلم های کلاس اول ادب (ماه دی)
  • فیلم های کلاس اول ادب (ماه بهمن)
  • فیلم های کلاس اول ادب (ماه اسفند)
  • فیلم های کلاس اول تربیت (ماه فروردین و اردیبهشت)

-----------------------------------------------

-------------------------------------------

  • فیلم های کلاس دوم کوشش (ماه بهمن)
  • فیلم های کلاس دوم کوشش (ماه اسفند)
  • فیلم های کلاس دوم کوشش (ماه فروردین و اردیبهشت)

-------------------------------------------

-------------------------------------------


-------------------------------------------

 

-------------------------------------------


-------------------------------------------


-------------------------------------------

 

-------------------------------------------

فیلم های کلاس ششم اندیشه (ماه فروردین و اردیبهشت)